Ochrana osobních údajů s platností od 1. 1. 2015

Společnost DMX UNDERWEAR s.r.o. nakládá s Vašimi údaji s opatrností. Můžete si být proto jisti, že se Vámi uvedené údaje, jako je jméno, adresa, telefonní číslo či e-mailová adresa nedostane třetím osobám.

Ujednání:

Zákazník vyslovuje souhlas v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) se soustředěním a zpracováním jeho osobních údajů, jako je jméno, příjmení, bydliště, telefonické spojení, adresa elektronické pošty, včetně čísla kreditní/bankovní karty s datem expirace, za účelem objednání zboží v e-shopech vlastněných společností DMX UNDERWEAR s.r.o. Tyto údaje mohou být soustředěny v písemné i elektronické podobě v databázi DMX UNDERWEAR s.r.o., a to po dobu tří let. Po uplynutí uvedeného období, nebo v případě odvolání ze strany zákazníka, výše uvedené údaje budou na jeho žádost vydány, v opačném případě skartovány a vymazány z elektronické databáze.

Zákazník uvedené údaje poskytuje dobrovolně, na základě svobodné vůle a nebyl na něho činěn žádný nátlak. Zákazníkovi je rovněž známo právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva stanovená tímto zákonem.

Data jsou určena výhradně pro nákup zboží v galeriích vlastněných společností DMX UNDERWEAR s.r.o.